Ułatwienia dostępu

Fundacja Flow

Kim jesteśmy

Fundacja FLOW utworzona została dla podejmowania inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, rozwoju osobistego i wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej.

Nasza Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 3 października 2019r. przez Joannę Mirowską-Wieczorek oraz Jerzego Wieczorka. Fundatorami Fundacji są osoby o wysokiej wrażliwości społecznej, którzy w swojej pracy nieustannie spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami, marginalizowanymi, wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności o charakterze pożytku publicznego w zakresie:

1) Ochrony i promocji zdrowia; wspierania rozwoju profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym zakresie; inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w obszarze medycyny i rehabilitacji;

2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów; dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) Wspierania osób marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, osób starszych, rodzin, młodzieży, dzieci, osób z terenów wiejskich;

4) Opieki i pomocy społecznej na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej;

5) Integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej, przeciwdziałania bezrobociu, działań w obszarze rynku pracy;

6) Szkoleń i doskonalenia zawodowego osób; podejmowania i wspierania działań w zakresie edukacji i rozwoju osobistego;

7) Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

8) Rozwoju demokracji oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

9) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji sportu i aktywnego trybu życia;

10) Wspierania społeczeństwa w kształtowaniu postaw prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych;

11) Wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu;

12) Wspomagania rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego oraz przedsiębiorczości;

13) Upowszechniania i ochrona praw człowieka;

14) Działalności charytatywnej;

15) Gospodarki i nauki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska i ochrony zabytków.

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:

1) Organizowanie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, w trudnej sytuacji życiowej, osobom marginalizowanym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom pozostającym bez zatrudnienia, osobom starszych, rodzinom, młodzieży, dzieciom, osobom z terenów wiejskich;

2) Prowadzenie reintegracji zawodowej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych;

3) Organizowanie szkoleń, kursów oraz innych przedsięwzięć i wydarzeń w zakresie edukacyjnym, sportowym, oświatowym i kulturalnym;

4) Działania i szerzenie wiedzy w zakresie zdrowia, medycyny, rehabilitacji;

5) Aktywizację zawodową, propagowanie i pomoc w zdobywaniu zawodów, kwalifikacji;

6) Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, wykładów i panelów dyskusyjnych oraz innych wydarzeń;

7) Działanie wspomagające rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, rozwój demokracji;

8) Wspieranie i promocję rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu;

9) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, sektorem prywatnego biznesu, kultury i sztuki, współpracę z innymi organizacjami polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji;

10) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz innych osób potrzebujących i w ciężkiej sytuacji życiowej;

11) Propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych;

12) Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;

13) Działalność dobroczynną i charytatywną;

14) Prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji, a także udział w organizacjach, przedsięwzięciach i innych, które służą realizacji celów statutowych;

15) Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych;

16) Skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności;

17) Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, poradni;

18) Inne działania realizujące cele statutowe.